สินค้าทั้งหมด

คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ จะฟ้องร้องอีกฝ่ายที่ทำการโต้แย้งสิทธิ หรือทำผิดสัญญา

รับฟ้องและแก้ข้อหาในคดีอาญาทุกฐานความผิด รับทราบข้อกล่าวหาในชั้นตำรวจ ประกันตัว เป็นต้น

คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส คดีฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีรับรองบุตร อำนาจปกครองบุตร เป็นต้น

คดีนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือลูกจ้างทุจริต คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

คดีฟ้องแบ่งมรดก รับมรดกแทนที่ คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก พินัยกรรม คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย

คดีฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คดีที่ถูกฟ้องล้มละลาย ยกเลิกล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ฟื้นฟูกิจการ บริหารแผน

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้บริการเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทั้งจัดทำและตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาการทำสัญญาที่ถูกต้อง มีผลบังคับได้ และไม่ถูกเอาเปรียบ

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน เลิกบริษัท ขอวีซ่า ต่อวีซ่า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอใบอนุญาตโรงงาน ต่อใบอนุญาตโรงงาน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้างและอื่นๆ

รับเจรจาประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร ไฟแนนซ์ และเจ้าหนี้อื่นๆ

สืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจน บัญชีเงินฝากธนาคาร และดำเนินการบังคับคดีเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด และนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com